Pasaj Biblic Excelent Despre Invierea Domnului Isus

Posted: March 20, 2008 in Lucrarea De Tineret

Pentru cei interesati intr-un pasaj biblic, care vorbeste despre invierea Domnului Isus, capitolul 15 din 1 Corinteni este excelent. Aici Pavel vorbeste despre importanta invierii Domnului – in versetul 17 Pavel face o afirmatie extraordinara, “…daca Cristos nu a inviat atunci credinta noastra este zadarnica…”

1Corinteni 15
1
V? fac cunoscut, fra?ilor Evanghelia, pe care v’am propov?duit -o, pe care a?i primit -o, în care a?i r?mas,

2?i prin care sînte?i mîntui?i, dac? o ?ine?i a?a dup? cum v’am propov?duit -o; altfel, degeaba a?i crezut.

3V’am înv??at înainte de toate, a?a cum am primit ?i eu: c? Hristos a murit pentru p?catele noastre, dup? Scripturi;

4c? a fost îngropat ?i a înviat a treia zi, dup? Scripturi;

5?i c? S’a ar?tat lui Chifa, apoi celor doisprezece.

6Dup? aceea S’a ar?tat la peste cinci sute de fra?i deodat?, dintre cari cei mai mul?i sînt înc? în via??, iar unii au adormit.

7În urm? s’a ar?tat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor.

8Dup? ei to?i, ca unei stîrpituri, mi s’a ar?tat ?i mie.

9C?ci eu sînt cel mai neînsemnat dintre apostoli; nu sînt vrednic s? port numele de apostol, fiindc? am prigonit Biserica lui Dumnezeu.

10Prin harul lui Dumnezeu sînt ce sînt. ?i harul Lui fa?? de mine n’a fost z?darnic; ba înc? am lucrat mai mult decît to?i: totu? nu eu, ci harul lui Dumnezeu, care este în mine.

11Astfel dar, ori eu, ori ei, noi a?a propov?duim, ?i voi a?a a?i crezut.

12Iar dac? se propov?duie?te c? Hristos a înviat din mor?i, cum zic unii dintre voi, c? nu este o înviere a mor?ilor?

13Dac? nu este o înviere a mor?ilor, nici Hristos n’a înviat.

14?i dac? n’a înviat Hristos, atunci propov?duirea noastr? este z?darnic?, ?i z?darnic? este ?i credin?a voastr?.

15Ba înc? noi sîntem descoperi?i ?i ca martori mincino?i ai lui Dumnezeu; fiindc?, am m?rturisit despre Dumnezeu c? El a înviat pe Hristos, cînd nu L -a înviat, dac? este adev?rat c? mor?ii nu înviaz?.

16C?ci, dac? nu înviaz? mor?ii, nici Hristos n’a înviat.

17?i dac? n’a înviat Hristos, credin?a voastr? este z?darnic?, voi sînte?i înc? în p?catele voastre,

18?i prin urmare ?i cei ce au adormit în Hristos, sînt pierdu?i.

19Dac? numai pentru via?a aceasta ne-am pus n?dejdea în Hristos, atunci sîntem cei mai nenoroci?i dintre to?i oamenii!

20Dar acum, Hristos a înviat din mor?i, pîrga celor adormi?i.

21C?ci dac? moartea a venit prin om, tot prin om a venit ?i învierea mor?ilor.

22?i dup? cum to?i mor în Adam, tot a?a, to?i vor învia în Hristos;

23dar fiecare la rîndul cetei lui. Hristos este cel dintîi rod; apoi, la venirea Lui, cei ce sînt ai lui Hristos.

24În urm?, va veni sfîr?itul, cînd El va da Împ?r??ia în mînile lui Dumnezeu Tat?l, dup? ce va fi nimicit orice domnie, orice st?pînire ?i orice putere.

25C?ci trebuie ca El s? împ?r??easc? pîn? va pune pe to?i vr?jma?ii supt picioarele Sale.

26Vr?jma?ul cel din urm?, care va fi nimicit, va fi moartea.

27Dumnezeu, în adev?r, ,,a pus totul supt picioarele Lui“. Dar cînd zice c? totul I -a fost supus, se în?elege c? afar? de Cel ce I -a supus totul.

28?i cînd toate lucrurile Îi vor fi supuse, atunci chiar ?i Fiul Se va supune Celui ce I -a supus toate lucrurile, pentruca Dumnezeu s? fie totul în to?i.

29Altfel, ce ar face cei ce se boteaz? pentru cei mor?i? Dac? nu înviaz? mor?ii nicidecum, de ce se mai boteaz? ei pentru cei mor?i?

30?i de ce sîntem noi în primejdie în orice clip??

31În fiecare zi eu sînt în primejdie de moarte; atît este de adev?rat lucrul acesta, fra?ilor, cît este de adev?rat c? am de ce s? m? laud cu voi în Hristos Isus, Domnul nostru.

32Dac?, vorbind în felul oamenilor, m’am luptat cu fiarele în Efes, care-mi este folosul? Dac? nu înviaz? mor?ii, atunci ,,s? mînc?m ?i s? bem, c?ci mîne vom muri“.

33Nu v? în?ela?i: ,,Tov?r??iile rele stric? obiceiurile bune“.

34Veni?i-v? în fire, cum se cuvine, ?i nu p?c?tui?i! C?ci sînt între voi unii, cari nu cunosc pe Dumnezeu: spre ru?inea voastr? o spun.

35Dar va zice cineva: ,,Cum înviaz? mor?ii? ?i cu ce trup se vor întoarce?“

36Nebun ce e?ti! Ce sameni tu, nu înviaz?, dac? nu moare mai întîi.

37?i cînd sameni, sameni nu trupul care va fi, ci doar un gr?unte, cum se întîmpl?: fie de grîu, fie de alt? s?mîn??.

38Apoi Dumnezeu îi d? un trup, dup? cum voie?te; ?i fiec?rei semin?e îi d? un trup al ei.

39Nu orice trup este la fel; ci altul este trupul oamenilor, altul este trupul dobitoacelor, altul este trupul p?s?rilor, altul al pe?tilor.

40Tot a?a, sînt trupuri cere?ti ?i trupuri p?mînte?ti; dar alta este str?lucirea trupurilor cere?ti, ?i alta a trupurilor p?mînte?ti.

41Alta este str?lucirea soarelui, alta str?lucirea lunii, ?i alta este str?lucirea stelelor; chiar o stea se deosebe?te în str?lucire de alt? stea.

42A?a este ?i învierea mor?ilor. Trupul este s?m?nat în putrezire, ?i înviaz? în neputrezire;

43este s?m?nat în ocar?, ?i înviaz? în slav?; este s?m?nat în neputin??, ?i înviaz? în putere.

44Este s?m?nat trup firesc, ?i înviaz? trup duhovnicesc. Dac? este un trup firesc, este ?i un trup duhovnicesc.

45De aceea este scris: ,,Omul dintîi Adam a fost f?cut un suflet viu.“ Al doilea Adam a fost f?cut un duh d?t?tor de via??.

46Dar întîi vine nu ce este duhovnicesc, ci ce este firesc; ce este duhovnicesc, vine pe urm?.

47Omul dintîi este din p?mînt, p?mîntesc; omul al doilea este din cer.

48Cum este cel p?mîntesc, a?a sînt ?i cei p?mînte?ti; cum este Cel ceresc, a?a sînt ?i cei cere?ti.

49?i dup? cum am purtat chipul celui p?mîntesc, tot a?a vom purta ?i chipul Celui ceresc.

50Ce spun eu, fra?ilor, este c? nu poate carnea ?i sîngele s? mo?teneasc? Împ?r??ia lui Dumnezeu; ?i c?, putrezirea nu poate mo?teni neputrezirea.

51Iat?, v? spun o tain?: nu vom adormi to?i, dar to?i vom fi schimba?i,

52într’o clip?, într’o clipeal? din ochi, la cea din urm? trîmbi??. Trîmbi?a va suna, mor?ii vor învia nesupu?i putrezirii, ?i noi v
om fi schimba?i.

53C?ci trebuie ca trupul acesta, supus putrezirii, s? se îmbrace în neputrezire, ?i trupul acesta muritor s? se îmbrace în nemurire.

54Cînd trupul acesta supus putrezirii, se va îmbr?ca în neputrezire, ?i trupul acesta muritor se va îmbr?ca în nemurire, atunci se va împlini cuvîntul care este scris: ,,Moartea a fost înghi?it? de biruin??.

55Unde î?i este biruin?a, moarte? Unde î?i este boldul, moarte?“

56Boldul mor?ii este p?catul; ?i puterea p?catului este Legea.

57Dar mul??miri fie aduse lui Dumnezeu, care ne d? biruin?a prin Domnul nostru Isus Hristos!

58De aceea, prea iubi?ii mei fra?i, fi?i tari, neclinti?i, spori?i totdeauna în lucrul Domnului, c?ci ?ti?i c? osteneala voastr? în Domnul nu este z?darnic?.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s